دونفر عاشق هم میشن میرن پیاده روی

.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
... ... ...

ومیرن

.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.

ومیرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.

ومیررررن

.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
ومیررررن

.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
ومیرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
ومیرررن

.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
ومیرررن


خوب حالا شما چرا دنبالشونید بزارید راحت باشن..